Kirken

Store Tåstrup Kirke

Store Tåstrup sogn er et landsogn med omkring 1800 indbyggere, hvoraf de ca. 1550 er medlem af folkekirken.

Store Tåstrup sogn hører under Holbæk Provsti, der geografisk svarer til Holbæk kommune.

Den hvidkalkede kirke ligger midt i den gamle landsby, Store Tåstrup, omgivet af gårde og mindre ejendomme. Ved siden af Store Tåstrup ligger Store Merløse, der er gennem det seneste århundrede har været den primære handelsby. I dag rummer Store Merløse både ældrecenter, idrætsfaciliteter, folkeskole, dagsinstitution samt en række erhvervsvirksomheder og forretninger.

Kirken er én af de mange middelalderkirker med en rig historie.

Ejerskabsforhold

  • 1320 Roskilde-bispen henligger bispetienden til underhold af fattige peblinge.
  • 1492 en Roskilde-kannik er muligvis sognepræst
  • 1567 78 tiendeydere i sognet
  • 1666 patronatsretten anses for at være kongelig
  • 1693 Ulrik Gydenløve får skøde på jus patronatus til Store Tåstrup og Ugerløse med tiende, præstegård, og anden indtægt
  • 1735 Ferdinand Danneskiold-Laurvig ejer Merløsegård og skænker kirken en række gaver
  • 1808 grev Frederik Knuth ejer Merløsegård og Bonderup og kirken hører under godserne
  • 1918 St. Tåstrup overgår til selveje

Kirkens arkitektur

  • et skib fra 1100’erne med hvalvinger fra 1400’erne
  • et slankt, højt tårn stammer muligvis også fra 1100-tallet
  • et gammelt våbenhus fra 1400-tallet, der siden 1897 har fungeret som kapel
  • et kor fra omkring begyndelsen af 1500-tallet
  • et sakristi opført lidt senere end koret

En større restaurering blev foretaget i 1868 bekostet af Den Suhrske Stiftelse. Her fik de eksisterende vinduer nye støbejernsrammer og blev tilpasset i størrelse, en ny indgangshal blev etableret i tårnrummet, tårnet blev repareret og det gamle puds blev fjernet, hvorefter stenene rødmaledes og fugerne blev istandsat.

Som et kuriosum kan nævnes, at kirken fik kakkelovn i 1877 og elektrisk varme blev installeret i 1946.

Kirkegården

Kirkegården ligger rundt om kirken og omfatter både fællesgrav, private gravsteder og urnegrave.

Den daglige drigft af kirkegården varetages af graveren.

Al henvendelse vedrørende gravsteder og pasning af gravsteder skal rettes til graveren eller kirkeværgen (se under kontakt).

Der er flere forskellige former for gravsted, som man kan læse mere om i folderen ” Vejledning om gravsteder – Store Tåstrup kirkegård” under menupunktet Vejledning. Folderen kan også hentes i trykt udgave i våbenhuset.

Billeder fra kirkegården