Vejledning kirkegården

Vejledning om gravsteder på Store Tåstrup Kirkegård

Gældende pr. 22. marts 2021.

Almindelige oplysninger:

Ved begravelser forstås en jordbegravelse af kisten på kir­kegården.

Ved bisæt­telser forstås ligbrænding (kre­me­ring) af kisten, normalt på Ringsted Krematorium, og ef­terfølgende ned­sæt­telse af askeurnen på kirkegården.

Begravelsen eller bisættelsen (handlingen i kirken) samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden er gratis for medlemmer af folkekirken, bo­en­de i Hol­bæk kommune. Der skal dog betales for evt. pynt­ning og/eller stearinlys i kirken. Begravelser/bisæt­telser afhol­des ikke på søn- og helligdage.

Gravning og tildækning af en kistegrav koster 3.190,69 kr., af en urnegrav: 583,21 kr., og der skal betales særskilt til krematoriet for kremering. For ikke-med­lem­mer af folkekirken er der dog andre tak­ster, som kan oplyses hos graveren eller kir­ke­værgen.

Alle andre oplyste priser skal tillægges 25% moms, som påføres alle reg­­ninger, der omfatter arbejdsydelser eller indkøb af mate­rialer – samt gravstedslegater. Taksterne (som er fælles for Holbæk Kommune) reguleres normalt en gang år­ligt.

Gravsteder anvises af graveren.

 Nedsættelse af urne: Graveren modtager urnen efter kremering, normalt to-tre uger efter bisættelsen og kontakter straks derefter de pårørende for at aftale tidspunkt for urnenedsættelsen. Urnenedsættelsen kan kun finde sted tirsdag-fredag i tidsrummet kl. 10-14.

Opsætning af gravsten: Dette sker ved stenhuggerens foranstaltning, men graveren sørger for opmåling, så stenen placeres korrekt. Det er op til de pårørende, hvornår en sten skal bestilles, og det gør ikke noget, hvis der går nogen tid, før dette sker.

På Store Tåstrup kirkegård er fredningstiden 30 år for kister og 10 år for urner. Fredningstiden er den tid, der mindst skal gå, inden gravstedet må anvendes igen. Men gravsteds­inde­haveren vil altid kunne »forny« et gravsted, dvs. mod be­ta­ling (2.421,66 kr. pr. kistegravplads for 30 år / 403,60 kr. for et urnegravsted for 10 år) beholde gravstedet ud­over fredningstiden; henvendelse herom sker til kirke­vær­gen. Fredningstiden regnes – i grav­steder med plads til flere – altid fra den sidst nedsatte og udløber ikke før det nytår, der følger efter de 30 eller 10 år.

Alle hække plantes og vedligeholdes vederlagsfrit af kir­ken. Gravsteder, udlagt i græs, vedligeholdes ligeledes af kirken, men der skal betales et engangsbeløb herfor (se: Fællesgrav og Urneplænen).

Planter og gravsten på grav­stederne betales og vedligeholdes af gravstedsindehaveren. Dog kan der indgås aftale om pasning og/eller grandækning; se nedenfor.

Graveren kan – hvis det ønskes – være behjælpelig med an­læg og beplantning af gravstedet. Taksten herfor er 331,37 kr. + moms pr. time foruden ind­køb af planter.

Grav­stedstyper:

Den gamle kirkegård om­kring kirken består af kiste­gravplad­ser med hæk omkring på al­le si­der. Hvert gravsted er ca. 3 m² stort pr. plads. Her kan nedsæt­tes både ki­ster og urner. Graver­en anviser ledige plad­ser. Pasning af grav­stedet: se neden­for. Monumenter/grav­sten må højst være 1 meter høje og ikke bre­dere, end gravstedet tillader.
Endvidere findes der særlige urnegravsteder – hver på ca. 1,3 m² med plads til højst 4 urner. Disse gravsteder er også afgrænset med hæk på alle sider, og de anlægges ligeledes i forlængelse af de allerede ibrugtagne. Pasning af gravstedet: se neden­for. Monumenter/gravsten må højst være 55 cm brede og 45 cm høje.

For alle gravsteder gælder det, at der kun må udlægges perlesten. 

Fællesgrav til anonym urnenedsættelse uden gravsten eller særlig marke­ring af hver enkelt grav. Der er mulig­hed for at lægge blomster ved fælles­monumentet. Fællesgraven kan ikke anvendes til kister. Pasning foretages af kirken – der skal betales et engangsbeløb på 2.739 kr. + moms for resten af året og 10 år frem. 
Urneplænen er for urner, der ønskes nedsat i græsplænen med mulighed for en liggesten i græsniveau. Stenen skal være firkantet i størrelsen 60 x 40 cm og 10 cm tyk med rette kanter, dvs. at buede kanter er ikke tilladt. Og stenen skal være fremstillet af matslebet eller fint hugget granit med indhuggede bogstaver (polerede sten eller påsatte bogstaver er ikke tilladt). Kirkegården anbringer en forsænket vase oven for stenen til buketter. Der kan også lægges buketter og puder på stenen, men ikke på græsset. Der må ikke plantes på eller omkring gravstedet eller sættes blomster i egne vase(r) eller urtepotter.
Alle buketter vil blive indsamlet før hver græsslåning og lagt hen på fællesplænen. Der skal betales et engangsbeløb på 3.834,60 kr. + moms for resten af året og 10 år frem.

NB: De nævnte beløb opkræves via kirkeværgen (som udfylder papirer)  og Roskilde Stiftsøvrighed (som opkræver betaling).

Pasning af gravsteder:

Gravstedsindehaveren kan selv ren- og vedligeholde sit grav­sted (dog ikke i Fæl­lesgrav – se denne).

Hvis det ønskes, kan kirken overtage ren- og vedlige­hold­el­sen og/eller sørge for grandækning af gravstedet hver vin­ter; dette sker efter fastsatte takster, hvoraf de vigtigste er (angivet pr. år; priserne tillægges moms):

Urnegravsted:
602,58 kr. for renholdelse + evt.  273,90 kr. for grandækning

Kistegravsted (1 plads):
602,58 kr. for renholdelse + evt.  328,67 kr. for grandækning

Kistegravsted (2 pladser):
903,58 kr. for renholdelse + evt.  602,56 kr. for grandækning

Kistegravsted – for hver yderligere plads ud over 2:
301,30 kr. for renholdelse + evt.  273,90 kr. for grandækning

Gravstedslegat:

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af gravsted i hele fredningsperioden, overtager kirken ren- og vedlige­holdelse, opretning af gravsteder, fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store, samt evt. grandækning. Henvendelse herom sker til kirkeværgen. 

Eksempler på legatbeløb:

Urnegravsted (i 10 år):
6.025,80 kr. for renholdelse + evt.  2.739,00 kr. for grandækning

Kistegravsted (1 plads – i 30 år):
18.077,40 kr. for renholdelse + evt.  9.860,10 kr. for grandækning

Kistegravsted (2 pladser – i 30 år):
27.107,40 kr. for renholdelse + evt. 18.076,80 kr. for grandækning

Kistegravsted (for hver yderligere plads ud over 2 – i 30 år):
9.039,00 kr. for renholdelse + evt.  8.217,00 kr. for grandækning

Endvidere kan der betales for f.eks. udplantning af sommerblomster hvert år.

Alle priser tillægges 25% moms.

Kirkegårdens standard:

Menighedsrådet forsøger at holde kirkegårdens standard så høj som mulig. Det er vores håb, at dette gælder både de grav­steder, kirken vedligeholder, og de gravsteder, der passes af gravstedsindehaveren.

»Hvis bestående beplantning på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Indretning/udsmykning, som ikke er i overensstemmelse med traditionen og skønnes at kunne genere besøgende på kirkegården, skal godkendes af menighedsrådet.«                                                                                                    (Uddrag af kirkegårdsvedtægtens § 15)

»Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes grav­minder, som ved deres stør­relse eller form vil virke skæmmende for kirken el­ler kirkegården, eller hvis ind­skrift og udstyr må anses for upas­sende. Menighedsrådet påser, at gravminder er forsvarligt sikret, så der ikke er fare for skred eller nedstyrtning.«

”Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted ligesom kirkegårdens medarbejdere og besøgende skal kunne færdes sikkert på gravstedet.

Menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) påser at gravmindet er tilstrækkeligt sikret og kan pålægge gravstedsejeren at foretage yderligere sikring. Såfremt tilstrækkelig sikring ikke udføres (efter skriftligt varsel) kan menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) beslutte at fjerne gravmindet. Fjernelsen sker for gravstedsejerens regning og uden ansvar for kirkegården. Gravmindet opbevares på kirkegården indtil fredningstiden er udløbet for det pågældende gravsted.” (Uddrag af kirkegårdsvedtægtens § 16)

»Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage om­sorg for grav­stedets sømmelige vedligeholdelse…. Hvis dette ikke sker, eller den fastsatte beta­ling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet pålægge indehaveren af grav­stedsretten at opfylde sine forpligtelser inden for en frist på 4 uger. Hvis dette ik­ke sker, kan menighedsrådet lade gravstedet sløjfe som anlagt gravsted, fjerne monument og tilplante, tilså eller gruslægge gravstedet.« (Uddrag af kirkegårdsvedtægtens § 17)